Deze website gebruikt cookies om uw surfervaring makkelijker te maken. 
Lees meer →

Reglement impulssubsidies

Algemene voorwaarden voor een aanvraag van een projectsubsidie

 

WAT

Het project

 • Is eenmalig
 • Richt zich op een uniek resultaat (niet altijd volstrekt nieuw, maar wel met veel nieuwe elementen)
 • Richt zich op kwalitatieve groei
 • Is beperkt in tijd, met een duidelijk begin en einde

 WIE

 • Het aanvragende koor moet aangesloten zijn bij Koor&Stem vzw en volledig voldaan hebben aan de lidmaatschapsvoorwaarden.
 • Het aanvragende koor moet gevestigd en actief zijn in de provincie waar de ondersteuning wordt aangevraagd.
 • Projectpartners hoeven niet gevestigd te zijn in dezelfde provincie. Provincie-, taal- en landsgrensoverschijdende projectpartners vallen ook binnen de criteria.

WAAR

 • Het project vindt plaats in een van de vijf Vlaamse provincies of Brussel.

WANNEER

 • Het dossier moet in principe 3 maanden voor de start van het project worden ingediend.
 • Een aanvraag die laattijdig wordt ingediend loopt het risico niet meer volledig en tijdig onderzocht te kunnen worden.
 • Tussen twee aanvragen moet twee jaar zitten.

HOE

 • Aanvragen kan uitsluitend via …. (link naar website)

VOORWAARDEN

 • Het dossier is volledig ingevuld.
 • De begroting bevat alle kosten en is realistisch met inbreng van eigen middelen of lokale sponsoring.
 • Alle wijzigingen na het indienen van het dossier worden onmiddellijk doorgegeven aan de secretaris van de provinciale afdeling waar het dossier werd ingediend.
 • NIET IN AANMERKING KOMEN
  • Projecten die ingediend worden door een groep of organisatie die niet bij Koor&Stem vzw is aangesloten;
  • Een randactiviteit zijn van een andere manifestatie;
  • Niet volgens de voorgeschreven procedure zijn ingediend.

HOEVEEL

  • Het maximaal toe te kennen bedrag is € XXX

BESLISSING

 • De secretaris van de provinciale afdeling beoordeelt het dossier op volledigheid, tijdigheid, de penningmmester over de financiën. Indien de secretaris geen vragen heeft, buigt de raad van bestuur van de provinciale afdeling zich over het inhoudelijke deel van het project en legt dit samen met het advies van de secretaris en penningmeester. De raad van bestuur van de provinciale afdeling beslist na evaluatie van het dossier of het in aanmerking komt voor ondersteuning. Daarbij let het bestuur met name op de manier waarop het koor in het project invulling geeft aan een of meerdere criteria uit het subsidiereglement. Een laatste toetsing van de inhoudelijke aan de financiële uitwerking bepaalt het uiteindelijke subsidiebedrag. De raad van bestuur argumenteert haar beslissing.
 • Het bestuur brengt het koor op de hoogte van de gemotiveerde beslissing.

VERSLAG

 • De aanvrager dient uiterlijk twee maanden na afloop van het project een verslag in bij de provinciale afdeling van Koor&Stem, met opgave van het verloop van het project en van alle inkomsten en Het koor moet in het verslag kunnen aantonen dat de voorwaarden waaronder de subsidie toegekend werd, werden nageleefd, en dat de subsidie werd aangewend voor de doeleinden waarvoor ze werd verleend. Facturen hoeven niet met het verslag worden meegestuurd, maar deze moeten wel op aanvraag kunnen worden getoond.
 • De subsidie wordt uitbetaald na afloop van het project.
 • Indien na afloop van het project blijkt dat onjuiste gegevens werden verstrekt of indien de voorwaarden van dit reglement niet werden nageleefd, kan de raad van bestuur van de provinciale afdeling de ondersteuning weigeren.
 • De initiatiefnemer aanvaardt de controle door een door de provinciale afdeling aangesteld persoon of de vraag om bijkomende informatie over het project.
 • Niet indiening van het eindverslag betekent dat de subsidie niet wordt uitgekeerd.

PROMOTIE VAN EEN GOEDGEKEURD PROJECT

 • De initiatiefnemer plaatst het logo van de ondersteunende provinciale afdeling van Koor&Stem in alle publicaties, promotiemateriaal en mededelingen naar aanleiding van het project.
 • De initiatiefnemer stuurt het promotiemateriaal naar de provinciale afdeling van Koor&Stem zodat de promotie van het project ondersteund kan worden via de verschillende communicatiekanalen van Koor&Stem. Daarnaast registreert de initiatiefnemer het project in de Uit-databank met de tag ‘koor’, zodat het project verschijnt in de concertkalender van Koor&Stem.
 • De initiatiefnemer stuurt tijdig een uitnodiging tot het bijwonen van het project aan de secretaris van de provinciale afdeling van Koor&Stem en bezorgt op aanvraag enkele vrijkaarten voor vertegenwoordigers van Koor&Stem.

BESLISSINGSBEVOEGDHEID RAAD VAN BESTUUR

 • De raad van bestuur van de ondersteunende provinciale afdeling van Koor&Stem beslist in alle gevallen die niet geregeld zijn in dit reglement of die een explicitering vereisen.

Meer informatie is te verkrijgen via info@koorenstemlimburg.be.